RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Housing Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Housing Market), z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem korespondencyjnym: ul.  Augusta Cieszkowskiego 4/1A, 85-052 Bydgoszcz oraz pod adresem e-mail: office@housingmarket.pl

Państwa  dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

• marketingu bezpośredniego usług Housing Market oraz podmiotów wymienionych w zgodzie na przetwarzanie danych, jeśli taką wyraziłeś – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

• realizacji zawartej z Państwem umowy oraz działań przed jej zawarciem podejmowanych na Twoje żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

• realizacji obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, uzasadnionych interesów Housing Market w postaci: realizacji umów zawartych z podmiotami trzecimi, marketingu bezpośredniego usług naszych oraz naszych partnerów, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom u nas zatrudnionym, naszym podwykonawcom, biurom informacji gospodarczej, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych i hostingowych, Biuru Informacji Kredytowej S.A., podmiotom, z którymi na skutek działań Housing Market możesz zawrzeć umowę (w szczególności: instytucje finansowe, potencjalni właściciele oraz nabywcy nieruchomości, deweloperzy).

Dane związane z realizacją zawartej z Państwem umowy (lub takiej, która miała być zawarta) przechowywane będą do czasu całkowitej realizacji lub rozwiązania takiej umowy oraz przez czas potrzebny do całkowitego przedawnienia roszczeń związanych z tą umową (zarówno między Państwem a Housing Market jak i między Housing Market a innymi podmiotami) oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec takich działań.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Mają państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem). W przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Housing Market, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: